Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi TBMM'de görüşülüyor

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi TBMM'de görüşülüyor

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve 64 Milletvekilinin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yasau Öneriyi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşmelerine devam ediliyor. 1. ve…

KPHA - AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can ve 64 Milletvekilinin Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yasau Öneriyi görüşmeleri sürüyor. Önerinin 1 ile 7'nci maddeleri kabul edildi. İşte Yasa Önerisinin Mazereti şu biçimde:

"Kamu misyonluları, kamu hizmetini icra ederken Tüzük ve yasalara sadık kalarak faaliyette bulunmak ve Devletin çıkarlarını gözetmekle mükelleftir. Türkiye Cumhuriyeti Tüzüğüne ve yasalarına ters olan, ülkenin bağımsızlığını ve tamlığını bozan, Türkiye Cumhuriyetinin güvenliğini riske düşüren rastgele bir faaliyette bulunamazlar. Bu kalitede faaliyet gösteren rastgele bir harekete, gruplaşmaya, teşekküle veya teşkilatsal yapıya katılamazlar, bunlara dayanak edemezler. Devlet memurları, rastgele bir birey veya grubun faydasını veya hasarını amaç yakalayan bir tutumda bulunamazlar; vazifelerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi görüş, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayırım yapamazlar; hiçbir biçimde politik ve ideolojik emelli beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar. Kamu misyonluları, fotoğrafı sıfatlarının gerektirdiği haysiyet ve güvene layık olduklarını hizmet içindeki ve dışındaki tavırlarıyla göstermek zorundadırlar. İdareyici kadro ve pozisyonundaki kamu misyonluları amiri oldukları kuruluş ve hizmet ünitelerinde yasa ve öteki mevzuatla tanımlanan vazifeleri zamanında ve beceriksizsiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve hakimiyet etmekten misyonlu ve mesuldürler. Astlarına hakkaniyet ve denklik içinde davranma mükelleflikleri vardır. Bu hususlar 657 rakamlı Devlet Memurları Yasaunda sarihçe tertip edilmiştir.

Kamu hizmetlerinin kalitelerine uygun olarak yukarıyada belirtilen temellerin gerektirdiği biçimde tarafsız ve Devlete vefayla sunulabilmesi için anılan mesullükleri layıkıyla yerine getirebilecek kamu vazifelilerinin istihdamı gereklidir. Kamu vazifesine girişte misyonun gerektirdiği genel ve özel kalitelere sahip olunup olunmadığının tespiti için araştırma yapılmasına lüzum bulunmaktadır. Bu lüzum dünyadaki demokratik ülke misallerinde olduğu gibi ülkemizde de kamu vazifeleri için arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması yapılmak suretiyle karşılanmaktadır. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında emel, genel olarak kamu misyonunun ve özel olarak icra edilecek misyonun gerektirdiği kaliteleri haiz olunup olmadığının tespitidir. Kamu hizmetine alınmada misyonun gerektirdiği genel ve özel kalitelerden başka bir ayırım korunamaz. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının kime ve hangi kapsamda yapılacağı genellikle özel yasalarla tertip edilmektedir.

15 TEMMUZ GÜVENLİK SORUŞTUMASINI VE ARŞİV ARAŞTIRMASININ EHEMMİYETİNİ ORTAYA KOYMUŞTUR

Bununla beraber, ülkemizin çok yakın tarihlerde Anayasal kumpasa karşı terör örgütlerince işlenen kabahatlerin kamu misyonluları eliyle kamu efor ve kaynaklarına direnilerek yapılabildiği 15 Temmuz 2016 adi darbe teşebbüsünde sarihçe görülmüştür. Bu ise, demokratik cemiyet kumpasını gözetmek için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının ne kadar ehemmiyetli olduğunu ortaya koymuştur. 657 rakamlı Devlet Memurları Yasaunda memurluğa girişlerde güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasını öngören karar başta olmak üzere, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını tertip eden yasa kararlarının kimilerine iptal istemi ile Tüzük Duruşmasında davalar açılmış ve Tüzük Duruşmasının verdiği iptal kararları neticesinde bu hususta lüzumu da ortaya çıkmıştır. Tüzük Duruşmasınca verilen alakalı iptal kararlarında esas mazeret olarak iptal edilen yasalarda şahsi bilgilerin korunmasına ait hakların ve şahsi bilgilerin güvenliğini temin edecek teminatların yeterli biçimde tertip edilmemesi yer almıştır. Tüzük Duruşmasına göre araştırma mevzusu bilgi ve dokümanların neler olduğu, kim tarafından yapılacağı, ne kadar zamanla saklanacağı, silinip silinmeyeceğine dair usul ve temeller ile fertleri keyfiliğe karşı gözetecek tedbirlerin mevcut kanuni çerçevede yeterli seviyede tertip edilmediği iptale mazeret olmuştur.

Bu Yasaun hazırlanmasındaki esas mazeret, oluşan hukuk boşluğunun Tüzük Duruşmasının iptal kararlarında gösterdiği mazeretler de dikkate alınarak adaletli ve tarafsız bir güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sisteminin kurularak giderilmesidir. Yasa hazırlanırken Tüzük Duruşması iptal kararları, mevcut uygulama deneyimleri, öteki ülke mevzuatları yargı kararları araştırılıp dikkate alınmış ve tertip etmenin farklılık krokiyi yerine yasa üretim tekniğine daha uygun olacağı düşünülerek müstakil bir yasa olarak yapılması seçim edilmiştir. Yasa ile esas olarak, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yapılmasına ve elde edilecek bilgilerin kullanılmasına ait esas ilkeler, kimler hakkında yapılacağı, araştırma mevzusu edilecek bilgi ve dokümanların neler olduğu, bu bilgilerin ne biçimde kullanılacağı, hangi mercilerin soruşturma ve araştırma yapacağı, değerlendirme komiteyi, bilgi güvenliği ile bilgilerin saklanma ve silinme zamanları tertip edilmektedir. Araştırma kapsamında erişilen şahsi bilgilerin kullanımı, korunması, saklanması, silinmesi, güvenliği için lüzumlu önlemler tertip edilmiş, terslik vaziyetinde cezai kararlar öngörülmüştür.